Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

frida01
Odejść od tego kto ci szkodzi. Zostać z tym, kto cię kocha. Przebaczyć temu, kto cię zranił najbardziej. Zaakceptować siebie, takim jakim jesteś. Stworzyć, to czego najbardziej się boisz. Być zadowolony z tego jak jest. Mieć nadzieje, że najlepsze jest jeszcze przed tobą. Brać życie mniej poważnie. Cieszyć się każdym cudem, tajemnicą, niepewnością i radością jakie ma dla nas ten świat.
— Regina Brett ,,Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromostatni ostatni viaehh ehh

April 21 2015

frida01
2440 118e
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaawakened awakened
frida01
lajf
Reposted fromjulios julios viaczekoladowamamba czekoladowamamba
frida01
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
frida01
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viaczekoladowamamba czekoladowamamba
frida01
Czerwone wino jest dobre dla zdrowia, a zdrowie jest potrzebne, żeby pić wódkę.
Reposted fromscorpix scorpix viaczekoladowamamba czekoladowamamba
frida01
6833 b774
zołza :)

April 20 2015

frida01
Reposted fromavooid avooid vianiewdzieczna niewdzieczna

April 19 2015

frida01
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi. I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viacoconutmousse coconutmousse
frida01
I don’t want to be a sweetheart. I want to be the fucking love of your life.
— Chimamanda Ngozi Adichie
Reposted fromumorusana umorusana viacoconutmousse coconutmousse

May 06 2014

frida01

February 11 2014

frida01
2058 ec49
Reposted fromneverragain neverragain viaadriannak adriannak

February 10 2014

frida01
Wszystko przeminie. Mądry człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje.
— Olga Tokarczuk, "Prowadź swój pług przez kości umarłych"
Reposted fromlynxlynx lynxlynx viafeszyn feszyn
frida01
"Jest we mnie coś, co nie do końca od­po­wiada ogólnie przyjętym nor­mom, za­sadzie „w zdro­wym ciele zdro­wy duch”. Po­ciągają mnie nie te rzeczy, co trze­ba: lu­bię pić, jes­tem le­niwy, nie mam bo­ga, po­lity­ki, idei ani za­sad. Jes­tem moc­no osadzo­ny w ni­cości, w swe­go rodza­ju nieby­cie, i ak­ceptuję to w pełni. Nie czy­ni to ze mnie oso­by zbyt in­te­resującej. Nie chcę być in­te­resujący, to zbyt trud­ne. Pragnę je­dynie miękkiej, mglis­tej przes­trze­ni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zos­ta­wiono mnie w spo­koju. Z dru­giej stro­ny, kiedy się upi­jam, krzyczę, wa­riuję, tracę pa­nowa­nie nad sobą. Je­den rodzaj zacho­wania nie pa­suje do dru­giego. Mniej­sza z tym."
— CHARLES BUKOWSKI
Reposted fromnosiemka nosiemka viafeszyn feszyn
frida01
Nie myśl o tym, że wszystko się kończy. Myśl, że wszystko się dopiero zaczyna.
— Marek Hłasko
Reposted fromadriannak adriannak viafeszyn feszyn
frida01
To był dziwny rok. dziwny to chyba idealne określenie. pełen zarówno złych jak i dobrych sytuacji. wielkich zmian i decyzji. pełen niespodzianek, rozczarowań, nowych ludzi, pochopnych decyzji zarówno negatywnych jak i pozytywnych. trochę niszczący, ale niszcząco wzmacniający. zdecydowanie wzmacniający.
— explodee.soup.io
Reposted fromniewdzieczna niewdzieczna viafeszyn feszyn
frida01
9680 e51c 500
W.Broniewski 

Reposted fromdecepcion decepcion viafeszyn feszyn

February 09 2014

frida01
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— mama Muminka
frida01
6535 6f17
Reposted fromxalchemic xalchemic viaadriannak adriannak
frida01
 Od 744 godzin,
44 640 minut,
2678400 sekund mam złamane serce.
Przeżyłam.
— A.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaadriannak adriannak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl